Generelle vilkår

Generelle vilkår og betingelser for salg og leveranser av ACTRONICS

1. Anvendelse

1.1 Disse vilkårene gjelder for alle tilbud, alle kontrakter (salg/kjøp og utførelse av arbeid, for eksempel montering, vedlikehold og/eller reparasjon/refabrikasjon) og leveranser av ACTRONICS AS med kontor i Oslo, Norge, registrert hos Chamber of Commerce under nummer 998 052 165, heretter kalt ''ACTRONICS'', inkludert når tredjeparter må være involvert i utførelsen av dette.

1.2 Eventuelle avvik fra disse generelle vilkårene er bare gyldige dersom de er skriftlig avtalt.

1.3 Anvendelsen av eventuelle generelle vilkår og betingelser, uansett kalt, av kunden, er eksplisitt avvist.

1.4 Hvis en eller flere av bestemmelsene i disse generelle vilkårene er ugyldige eller annulerte, forblir de øvrige bestemmelsene i disse generelle vilkårene i full effekt. ACTRONICS og kunden vil i så fall bli enige om nye bestemmelser som erstatter de ugyldige eller annulerte bestemmelsene, slik at hvis og i så stor grad som mulig formålet med og hensikten til den opprinnelige bestemmelsen tas hensyn til.

2. Bestemmels

2.1 I de generelle vilkårene betyr "skriftlig/nedskrevet": via brev, via e-post eller annen form for kommunikasjon som kan anses som tilsvarende med et nyvinnende og allment akseptert syn.

2.2 I disse generelle vilkårene betyr «varer»: alle produkter som skal selges av, tjenester som skal leveres av, service og gjenvinningsvirksomhet som skal utføres av, og deler og annet materiale som skal leveres av ACTRONICS.

3. Tilbud/kontrakter

3.1 Alle tilbud fra ACTRONICS er uten forpliktelser, og ACTRONICS forbeholder seg eksplisitt rett til å endre priser, spesielt dersom dette er nødvendig på grunn av (lovbestemte) forskrifter. Øyeblikket for fastsettelse av gjeldende pris er øyeblikket når fakturaen blir utført.

3.2 En kontrakt vil kun bli opprettet ut fra et tilbud (oppdrag) og aksepten av det. ACTRONICS har rett til å tilbakekalle et tilbud umiddelbart etter mottak av aksept.

3.3 ACTRONICS har rett til å nekte oppdrag eller å utføre oppdragene underlagt spesifikke forhold, med mindre annet er angitt på annen måte.

3.4 Bud, tilbud og/eller rabatter gjelder ikke automatisk for fremtidige oppgaver.

4. Priser

4.1 Alle prisspesifikasjoner er kun indikerende.

4.2 Prisene oppgitt for tilbudte produkter og/eller tjenester er i euro ekskl. moms, fraktkostnader, innskudd og eventuelle avgifter og/eller andre vederlag, med mindre annet er angitt eller avtalt skriftlig.

4.3 Med mindre annet er bestemt, er alle spesifiserte priser basert på levering av EX WORKS Incoterms 2010, ACTRONICS BV i Almelo, Nederland.

4.4 Prisendringer som følge av for eksempel endringer i lovgivning, skatter, avgifter, fabrikk- og/eller importpriser og/eller valutakurser kan til enhver tid overføres til avtalt pris.

4.5 ACTRONICS har rett til å øke en avtalt pris eller avgift hvis det under kontraktens utførelse viser seg at avtalt eller forventet mengde arbeid/kostnader er i fare for å bli overskredet med mer enn 20 %. Dette gjelder dersom partene ikke klarer å anslå riktig, uten at dette kan tilskrives ACTRONICS, og det kan ikke med rimelighet kreves av ACTRONICS å utføre arbeidet til avtalt betaling.

5. Betalinger

5.1 Med mindre partene skriftlig har avtalt annet skriftlig, må betaling av total avtalt pris gjøres av kunden uten avregning, før levering. Levering omfatter utførelse av arbeid og/eller levering av tjenester.

5.2 Hvis betalingen ikke gjøres kontant, må betalingen i alle fall gjøres innen fjorten (30) dager etter fakturadato, på en bankkonto spesifisert av ACTRONICS i fakturaens valuta, uten rabatt eller krav om avregning. Innvendelser mot fakturaen vil ikke utsette betalingsforpliktelsen.

5.3 Hvis en faktura ikke er betalt i sin helhet etter utløpet av det i punkt 2 nevnte uttrykk, har ACTRONICS rett til å kreve lovbestemt kommersiell interesse (artikkel 6: 199a Nederlandsk sivil lov), og kunden vil etter at han har blitt sendt betalingspåminnelse fra ACTRONICS, skylde kostnadene knyttet til å ta inn gjeldsrettslig og utenrettslig gjeldsinnsamling og/eller håndhevelsesforanstaltninger (inkludert kostnadene ved eventuelle konkursbidrag) med minst 5000,00 NOK.

5.4 Hvis kunden har misligholdt betaling, har ACTRONICS rett til å suspendere utførelsen av de aktuelle kontraktene helt eller delvis uten at det foreligger betaling eller det er gitt forsvarlig sikkerhet, eller å si opp de relevante kontraktene helt eller delvis, i kombinasjon med erstatningskrav eller ikke.

5.5 Ved likvidasjon, konkurs, vedlegg eller moratorium for kundens betaling, forfallerl ACTRONICS krav til kunden umiddelbart.

5.6 For alle online-betalinger bruker ACTRONICS betalingsservice fra Adyen.

5.7 Oppdragsgiver kan ved betaling med kredittkort eller bankkort ta i bruk våre sikrede betalingsportaler.

6. Leveranser

6.1 Kunden er underlagt en kjøpsforpliktelse, med mindre ACTRONICS ikke har rimelig interesse i dette henseende.

6.2 Risikoen i de solgte varene utgår på det tidspunktet varene er klare til leveranse eller forsendelse.

6.3 Transport av produkter fra og til kunden er helt på kundens bekostning og risiko.

6.4 Leveringsdatoer bestemmes av ACTRONICS i samråd og er på det beste estimater. Tid skal aldri betraktes som essensielt med hensyn til leveringsdatoer. Leveringstiden starter ved den muntlige og/eller skriftlige bestillingsbekreftelsen.

6.5 Hvis det viser seg at det ikke er mulig å levere varene som selges til kunden og/eller for å utføre de aktiviteter som belastes ACTRONICS, forbeholder ACTRONICS seg retten til å lagre varene som skal leveres og/eller som er kjøpt for utførelse av arbeidet, på kundens bekostning.

6.6 Hvis, etter at varen er levert og/eller etter utførelse av arbeidet belastet ACTRONICS og varsling til kunden er gitt, de relevante varene (tilbys for omarbeid eller reparasjon) ikke er hentet innen syv (7) dager etter sistnevnte dato, har ACTRONICS rett til å kreve oppbevaringsgebyr i samsvar med ACTRONICS eller lokalt gjeldende satser. I en periode på tretti (30) dager etter utløpet av disse vilkårene har ACTRONICS rett til å levere varene til en tredjepart eller å ødelegge dem. Det foregående berører ikke kundens plikt til å betale avtalt pris.

6.7 Ved forsinket leveranse er ikke ACTRONICS ansvarlig for tap som kunden har pådratt seg på grunn av sen levering, med mindre kunden har gitt ACTRONICS skriftlig varsel om standard, slik at kunden må gi ACTRONICS en periode på minst ti (10) arbeidsdager til å utføre sine forpliktelser.

6.8 I tilfelle tap eller mangel på leveransen er ACTRONICS kun ansvarlig for maksimalt beløp av den originale fakturamengden til ACTRONICS i forhold til denne forsendelsen.

6.9 Utbyttet materiale eller varer vil kun bli gjort tilgjengelig for kunden dersom dette er skriftlig avtalt i gjenvinnings-/reparasjonsoppdraget. I andre tilfelle vil disse varene/materialene bli ACTRONICS eiendom, uten at kunden kan kreve erstatning i denne forbindelse.

7. Reservedeler

7.1 Alle (erstatninger) lagerprodukter leveres av ACTRONICS på utvekslingsbasis som standard, med mindre annet er avtalt.

7.2 Utvekslingsdeler selges kun på grunnlag av at den gamle gjenstanden returneres. Den gamle gjenstanden må være av samme fabrikat, bygningstype og sammensetning, og må ikke være ødelagt, revet, sveiset eller på annen måte skadet eller ufullstendig. Det må være mulig å reprodusere viktige deler på vanlig måte. Hvis de leverte varene ikke er tilstrekkelige, vil de høyere kostnadene bli opkrevet av kunden og det vil bli en tilbakevendt oppgjør.

7.3 På fakturaen belastes beløpet per solgte produkt som et innskudd for produktet som skal byttes ut. Dette innskuddsgebyret vil bli tilbakebetalt på kundens konto dersom bytteproduktet mottas innen fire (4) uker i sin helhet, vedlagt den originale fakturaen og returskjemaet.

7.4 Hvis ACTRONICS etter fire (4) uker ikke har mottatt returproduktet i samsvar med kravene i punkt 2 i denne artikkelen, er ACTRONICS ikke lenger forpliktet til å tilbakebetale innskuddsavgiften til kunden.

7.5 Alle deler skal returneres i originalemballasjen til den nylig mottatte delen og må leveres med ACTRONICS returskjema. Så snart den gamle delen er erstattet, vil innskuddsavgiften bli betalt innen fjorten (14) dager.

7.6 De byttevarene som ACTRONICS selger til kunden vil bli pakket på en standardisert måte. I relevante tilfeller, vil det bli brukt pakker for hvilke en innskuddsavgift må betales. Slike pakninger blir alltid gjort tilgjengelig for kunden på en låne-til-bruk basis. Pakninger forblir ACTRONICS eiendom. Kunden må returnere pakningen til ACTRONICS i god tilstand og i dens helhet.

7.7 Hvis kunden ikke har returnert pakningsmaterialet innen fire (4) uker etter kjøp av bytteproduktet, er ACTRONICS ikke lenger forpliktet til å returnere innskuddsgebyret som er pålagt kunden for pakningen. Dette berører ikke kundens plikt til å returnere pakningen.

8. Garanti

8.1 ACTRONICS gir en 2 års garanti på alle refabrikasjoner med mindre annet er avtalt før salg. ACTRONICS gir en 1 års garanti på alle refabrikasjoner med mindre annet er avtalt før salg. Den opprinnelige kjøpsfakturaen fungerer som bevis på garanti i denne forbindelse. Monterings- og demonteringskostnader dekkes ikke av garantien.

8.2 Et krav kan kun gjøres under garantien dersom den avtalte prisen er betalt i sin helhet.

8.3 Ved levering er kunden forpliktet til å kontrollere om varene samsvarer med kontrakten. Hvis dette ikke er tilfelle, må ACTRONICS bli varslet skriftlig og med begrunnelse så snart som mulig og under alle omstendigheter innen syv (7) dager etter leveransen, eller etter at det var rimelig mulig å varsle det. Ved mangel på slik varsel anses varene til å tilsvare kontrakten og aktivitetene anses å ha blitt utført i samsvar med kontrakten.

8.4 En varsel som den som er omtalt i punkt 3 i denne artikkelen, vil ikke suspendere kundens betalingsforpliktelse.

8.5 Kunden må tillate ACTRONICS å undersøke klagen og må levere ACTRONICS all relevant informasjon derav. Dersom returforsendelse av varene er nødvendig i dette henseende, vil den ta sted på kundens bekostning, med mindre klagen viser seg å være gyldig etterpå. Kunden er ansvarlig for transportrisikoen.

8.6 For å fremme krav under garantien, må sikringsforseglingene være ubrutt. Hvis en eller flere garantisegl er ødelagt, bortfaller retten til å fremme kravet under garantien.

8.7 Produkter som er presentert under garantien, må leveres riktig pakket, i hvert fall med beskyttelse i esken. Unnlatelse på dette vil føre til at garantiansvaret ikke tas til betraktning.

8.8 Dersom det har blitt påvist at produktene ikke samsvarer med kontrakten, har ACTRONICS valget mellom å erstatte de relevante produktene, som må returneres, med nye produkter, eller tilbakebetale fakturaverdien derav, slik at kunden må gi ACTRONICS en periode på minst ti (10) arbeidsdager for å utføre sine forpliktelser.

8.9 Kostnadene ved reparasjon, utbedring, utskifting og utførelse av behandling på nytt er på ACTRONICS bekostning inntil et maksimalt beløp som ACTRONICS fakturerer i løpet av hele garantiperioden.

8.10 Krav under garantiperioden faller bort dersom tredjeparter har utført aktiviteter uten forkunnskap eller samtykke fra ACTRONICS som er knyttet til aktiviteter utført av ACTRONICS for hvilke krav på garantien er påkrevd.

8.11 Levering av nye varer ved refabrikasjon, og dermed ikke ved levering av refabrikerte varer ved refabrikasjon, er dekket av en garanti såfremt en garanti er gitt av produsenten Deler som ACTRONICS kjøper fra tredjeparter eller aktiviteter som utføres av tredjeparter under instruksjonen, er ikke dekket av noen annen garanti enn den som ACTRONICS har fått av den tredjeparten.

8.12 Garantien vil kun bli levert til kunden og gjelder dermed ikke for eventuelle juridiske etterfølgere. Den opprinnelige vil ikke bli forlenget ved utskifting av varer.

8.13 Garantien omfatter ikke erstatning for tap av personer og/eller varer - enten tredjeparter eller tredjeparter - som følge av at varer eller deler derav bryter eller blir defekte, eller kompensasjon for eventuelle ytterligere kostnader som kan oppstår for kunden som et resultat av dette.

9. Eiendomsforbehold

9.1 Alle varer som selges og leveres (inkludert deler og materialer som brukes på vegne av en kunde) forblir eiendommen av ACTRONICS så lenge kunden ikke har betalt alt han skylder under kjøpsavtalen i sin helhet, og dermed inntil alle krav fra ACTRONICS til kunden har blitt betalt, inkludert betaling av den avtalt prisen, eventuelle kompensasjons-, rente- og gjeldsutgifter. Hvis ACTRONICS i forbindelse med salget har utført arbeid på vegne av kunden for å bli betalt av kunden, gjelder eiendomsforbehold inntil kunden har betalt kravet herom fullt ut.

9.2 Kunden har ikke rett til å pantsette varene som er omfattet av eiendomsforbehold eller innhente slike på annen måte; og gir et løfte om at slike varer vil bli ansett som misligholdt fra kundens side.

9.3 Hvis tredjeparter vedlegger varene som er gjenstand av eiendomsforbehold eller ønsker å gi rettigheter eller pådriver seg rettigheter, er kunden forpliktet til å informere ACTRONICS så raskt som det med rimelighet kan forventes.

9.4 Hvis ACTRONICS ønsker å utøve eiendomsretten som er angitt i denne artikkelen, gir kunden ubetinget og ubetinget samtykke til å ACTRONICS eller tredjeparter utpekt av ACTRONICS får inngang til alle de stedene hvor ACTRONICS varer befinner seg og for å kunne hente varene.

9.5 Ved reparasjon-/refabrikasjonsvirksomhet kan ACTRONICS utøve eiendomsforbehold med hensyn til varene dersom og så lenge som:

 • Kunden betaler ikke kostnadene ved aktivitetene knyttet til varene, eller betaler ikke kostnadene i sin helhet
 • kunden betaler ikke kostnadene ved tidligere aktiviteter utført av ACTRONICS med hensyn til de samme varene, eller ikke betaler kostnadene i sin helhet
 • Kunden betaler ikke andre krav (inkludert erstatning for tap, renter og kostnader) som følge av kontraktsforholdet med ACTRONICS og heller eller slik betaling i sin helhet

10. Ansvar

10.1 ACTRONICS godtar ikke noe ansvar for handlinger og/eller utelatelser fra ACTRONICS, dets personellmedlemmer og/eller tredjeparter som er involvert i det, under eller utenfor arbeidstiden, med mindre det var hensikt, forsettlig forsømmelse eller grov uaktsomhet.

10.2 For tap fra eller i forbindelse med leveranser som ACTRONICS kan holdes ansvarlig for, forutsatt at bestemmelsene i obligatorisk lov ikke medfører noe annet, skal ACTRONICS ansvar ikke overstige fakturabeløpet.

10.3 Tap, forutsatt at det består av fortapt fortjeneste eller redusert fortjeneste, og alt annet indirekte tap eller følgeskader, som handelstap, ekstra kostnader for utskiftingstransport eller eventuell kompensasjon eller straff som kunden skylder tredjepart, er under ingen omstendigheter berettiget for kompensasjon, med mindre det motsatte er fastsatt i bestemmelser i obligatorisk lov.

10.4 ACTRONICS skal bli gitt alt ønsket samarbeid til undersøkelsen av årsaken, arten og omfanget av det tapet som erstatning er påkrevd for, idet manglende overholdelse er underlagt tap av rett til erstatning.

10.5 Oppdragsgiveren må treffe alle tiltak som er nødvendige for å forhindre eller begrense tapet.

10.6 Oppdragsgiveren må underrette ACTRONICS senest innen tre (3) måneder etter at han har blitt kjent med eller kunne ha blitt kjent med det tapet han måtte lide, om et slikt tap skriftlig og må begrunne årsakene.

10.7 ACTRONICS er ikke ansvarlig, og kunden kan ikke basere noen krav på garanti som kan gjelde dersom tapet har oppstått:

 • på grunn av uerfaren bruk og/eller bruk som er i strid med bruken av varene og/eller instruksjonene, rådene, bruksanvisningen, osv. gitt av eller på vegne av ACTRONICS;
 • på grunn av uoppdaget lagring eller vedlikehold av varene;
 • på grunn av feil eller ufullstendighet i informasjonen til ACTRONICS av eller på vegne av kunden;
 • på grunn av feil eller ufullstendighet i instruksjonene gitt av eller på vegne av kunden;
 • som et resultat av kundens valg som avviker fra hva ACTRONICS anbefaler og/eller hva som er vanlig;
 • fordi reparasjoner eller annet arbeid eller behandling er utført på varene av eller på vegne av kunden, uten ACTRONICS uttrykkelige forhåndsgodkjenning.

10.8 I tilfellene som er nevnt i foregående avsnitt, er kunden fullt ansvarlig for all tap som følger derfra, og holder eksplisitt ACTRONICS skadesløs mot alle krav fra tredjepart for kompensasjon av dette tapet.

10.9 Kunden må bruke det leverte produktet i henhold til art og bruk og i samsvar med alle lovbestemte bruksinstrukser og -forskrifter, råd og instruksjoner som er foreskrevet av ACTRONICS. Montering og demontering av varene skal kun utføres av faglige, kvalifiserte personer.

10.10 Hvis kunden ikke bruker det leverte produktet i samsvar med bestemmelsene i paragraf 9 i denne artikkelen, og kunden holder ACTRONICS ansvarlig for tap i forbindelse med bruken av det leverte produktet, må kunden bevise at tapet er et resultat av en defekt i produktet som ble levert av ACTRONICS og ikke av bruken i samsvar med punkt 10.9 i denne artikkelen.

11. Force majeure

11.1 Hvis ACTRONICS mislykkes helt eller delvis i utførelsen av sine forpliktelser overfor kunden, kan slik feil ikke holdes mot ACTRONICS dersom ytelse av kontrakten gjøres vanskelig eller umulig for ACTRONICS av en omstendighet - forutsigbar eller annen - som ligger utenfor kontroll av ACTRONICS, for eksempel, men ikke begrenset til: - feil som skyldes leverandør/transportør, krig, opprør eller lignende situasjoner, sabotasje, boikott, streik eller yrke, maskinskade, tyveri fra lageret, forstyrrelser i næringslivet, offentlige tiltak, dårlig vær, lynnedslag, brann.

11.2 Hvis en situasjon oppstår som nevnt i avsnitt 1 av denne artikkelen, forutsatt at loven tillater det, er ACTRONICS ikke ansvarlig for tap som følge derav for kunden, og ACTRONICS kan ved eget valg avbryte ytelsen av sine forpliktelser eller avslutte kontrakten uten rettslig inngrep helt eller delvis uten å være bundet til å betale erstatning.

12. Personopplysninger

12.1 Personopplysningene til klienten som han eller hun gir videre til ACTRONICS kan behandles av ham i henhold til personopplysningsloven (GDRP). Basert på dette behandler ACTRONICS dataene for:

 • bestilling og fullføring av tjenester;
 • kredittopplysninger, bekjempelse av svindel og mislighold av betalinger;
 • fakturering;
 • håndtering av informasjon gitt av kunde/oppdragsgiver med det formål å oppfylle garantiforpliktelser;
 • behandling av spørsmål fra kunde/oppdragsgiver;
 • bekjempelse av svindel;
 • markedsundersøkelser;
 • håndtering av data knyttet til kunde/oppdragsgiver;
 • (direkte)marketing formål, bruk av cookies;
 • å gi nye tilbud til kunde/oppdragsgiver;
 • videreutvikling og optimalisering av ACTRONICS’ tjenester.

12.2 I tillegg kan personopplysningene gjøres tilgjengelige for tredjeparter, for eksempel i forbindelse med direkte reklameaktiviteter eller visning av dem på ACTRONICS Service Partner lokaliseringsside på ACTRONICS hjemmeside. Enhver innvending som kunde/oppdragsgiver skriftlig retter til ACTRONICS med hensyn til direct mailing vil bli respektert.

13. Annet

13.1 ACTRONICS kan aldri gi 100 % forsikring om korrekt diagnose av problemet med reparasjon/refabrikasjon av et produkt. Ikke alle problemer vil gjentas i tiden hvor ACTRONICS undersøker problemet, ikke alle eksterne påvirkninger som vibrasjoner og værforhold kan simuleres.

13.2 Hvis et produkt tilbys for refabrikasjon/reparasjon og etter omfattende diagnose, blir ingen feil eller defekt notert, vil ACTRONICS belaste kunden 700,00 NOK for test- og administrasjonskostnader. Her er en 100 % forsikring heller ikke mulig (se 13.1).

13.3 Hvis et produkt tilbys refabrikasjon/reparasjon og ikke faller innenfor ACTRONICS produktsortiment, med mindre det er avtalt skriftlig i forkant, vil det bli returnert uten ytterligere diagnose og uten testing, og innsenderen vil bli belastet 300,00 NOK som et ekspedisjonsgebyr.

14. Annulleringer

14.1 Kunden må kun annullere dersom ACTRONICS er enig i dette.

14.2 Ved annulleringer er fraktkostnadene på kundens bekostning, samt avgiften for administrasjonskostnadene på 10 % av kjøpsbeløpet på minst 300,00 NOK.

15. Autentisk språk

15.1 Selv om disse generelle vilkårene for salg og levering er levert på et annet språk enn nederlandsk, vil den nederlandske versjonen av disse vilkårene være avgjørende i tilfelle tvil.

16. Valg av lov og forum

16.1 Enhver kontrakt og enhver konflikt mellom ACTRONICS og kunden er underlagt nederlandsk lov, med mindre ACTRONICS velger eksplisitt loven i landet hvor kunden er basert, forutsatt at slike ikke er i strid med og ikke strider mot europeisk og internasjonal lov.

16.2 Anvendelsen av Wien-salgskonvensjonen er eksplisitt utelukket. Dette er så langt som en annen lov eller traktattekst ikke utelukker dette lovvalget.

16.3 Retten i det distriktet hvor ACTRONICS er basert, gjelder utelukkende.