Vilkår

Generelle salgs-og leveringsbetingelser - ACtronics AS

1. Generelt

1. Generelt 1.1 Disse vilkår gjelder for alle tilbud fra, og samt avtale med ACtronics BV, med mindre annet er skriftlig avtalt.

1.2 Aktuelle vilkår gjelder også for alle avtaler med oppdragsgiveren, hvor tredjemann vil bli involvert for utførelse av tjenester på vegne av ACtronics BV.

1.3 Eventuelle innkjøps-eller andre vilkår fra oppdragsgiveren vil ikke bli akseptert.

1.4 Om en eller flere av bestemmelsene i disse vilkårene er ugyldige eller kan bli ugyldige, forblir de øvrige bestemmelsene i disse vilkårene i sin helhet gyldige. Actronics BV og oppdragsgiveren skal da samarbeide om å avtale nye bestemmelser som skal erstatte de ugyldige, i slike tilfeller skal formålet og betydningen i den opprinnelige bestemmelsen så langt mulig gjelde.

2. Tilbud / Avtale

2.1 Alle tilbud fra Actronics BV er uforpliktende og Actronics BV forbeholder seg retten for å endre prisene, spesielt når det er nødvendig på grunn av forskrifter som Actronics BV ikke kan rå over.

2.2 En avtale vil kun foreligge etter at Actronics har akseptert en bestilling. ACtronics BV har rett til å nekte en ordre eller å etablere visse vilkår for levering, med mindre annet uttrykkelig angitt. Dersom en ordre ikke blir.

2.3 Tilbud gjelder ikke for fremtidige oppdrag med mindre annet er avtalt.

3. Priser og betalinger

3.1 Prisene for de tilbudte produkter og tjenester er uttrykt i norske kroner, eksklusive mva, porto kostnader, refusjoner og eventuelle skatter eller andre avgifter, med mindre annet er spesifisert eller avtalt skriftlig

3.2 Med mindre annet er avtalt, skal betaling skje ved bankoverføring.

3.3 Om betalingen er gjort etter en påminnelse fra Actronics BV, har ACtronics BV har rett til å kreve en påminnelses avgift på NOK 120 eksklusiv mva.

3.4 Dersom oppdragsgiver mangler betaling, tar ACtronics BV seg retten til å suspendere gjennomføring av relevante avtaler og relaterte avtaler, eller oppheve disse.

3.5 Prisene gjelder, med mindre annet er bestemt, ACtronics BVs fabrikk, i forekommende tilfelle fra lager.

3.6 Betalingen skal skje innen 30 dager etter fakturadato i den valuta som er avtalt. Eventuelle innsigelser av fakturaen må, for å være gyldig, gjøres innen åtte (8) dager etter fakturadato. Enhver innvendinge mot fakturaen betyr ikke at plikten til å betale bortfaller med mindre annet er avtalt.

3.7 I tilfelle av kundens oppløsning, konkurs, eller suspensjon av betalinger, kan betaling av ACtronics BVs fordringer kreves umiddelbart fra kunden.

4. Levering

4.1 Oppdragsgiveren kjøpsforplikter seg til det avtalte oppdraget, med mindre ACtronics BV bekrefter noe annet.

4.2 Risikoen for gjenstanden som omfattes av oppdraget går over til kunden når den forlater ACtronics BV lager, med mindre annet er avtalt

4.3 Transport av produkter til kunden er helt på kundens regning og risiko

4.4 Leveringstid oppgis av ACtronics BV og er kun beregnet leveringstid. Oppgitt leveringstid betyr ikke garanti fra ACtronics BV side, at levering foretas innen beregnede leveringstider og avvik fra denne, kvalifiserer ikke kunden til erstatning for eventuelle skader som oppstår på grunn av dette, med mindre ACtronics BV har opptrådt grovt uaktsomt.

4.5 Ved forsinket levering, er oppdragsgiveren pliktig å klage omgående hvis han ønsker å gjøre krav gjeldende på grunn av forsinket levering. Ved forsinket leveringe har ACtronics BV rett, innenfor en periode på ti (10) arbeidsdager til å oppfylle sine plikter. Om ACtronics BV leverer innen denne fristen, har oppdragsgiveren ikke rett til noen kompensasjon på grunn av forsinket levering.

4.6 24-timers levering skjer normalt om produktet er på lager,når bestilling er foretatt for levering på et gitt tidspunkt.

5. Pant i deler

5.1 Alle produktene vurderes i henhold til ACtronics BV sin standard, ved levering som reservedeler, med mindre annet er avtalt.

5.2 I tilfeller der et produkt blir sendt i bytte mot et annet, angis det på fakturaen per solgt produkt et beløp på NOK 1000 som pant. Pantet tilbakebetales til oppdragsgiverens konto, når bytteenheten innleveres innen tre (3) måneder komplett, uten alvorlige skader slik som boring, sliping, saging og annen stor påvirkning, etterfulgt av den opprinnelige fakturaen.

5.3 Hvis bytteenheten etter 3 måneder ikke er innlevert i henhold til punkt 5.2, er ACtronics BV ikke lenger forpliktet til å tilbakebetale pantet til oppdragsgiver.

6. Garanti

6.1 Actronics BV gir 1 års garanti på alle luftmengdemålere. På alle andre produkter gir Actronics BV 2 års garanti med mindre annet er avtalt. Den originale innkjøpsfakturaen gjelder herved som garantibevis. Avmonterings og monteringskostnader inngår ikke i garantien.

6.2 Oppdragsgiveren plikter å undersøke at ved leverering at produktene oppfyller avtalen. Hvis dette ikke er tilfelle, skal oppdragsgiveren til ACtronics BV omgående klage dette skriftlig. Klager må fremsettes innen sju (7)virkedager etter levering, eller etter at det med rimelighet kan godtgjøres.

6.3 Om det påvises at et produkt ikke oppfyller avtalen, har Actronics BV valget å, mot retur av det defekte produktet, erstatte aktuelt produkt med et nytt produkt eller å kreditere fakturaverdiien for den.

6.4 Hvis oppdragsgiveren av en grunn ikke ønsker å motta et produkt, kan oppdragsgiveren returnere produktet til ACtronics BV innen syv (7) virkedager etter levering Returforsendelser er akseptert i slike tilfeller bare hvis produktet er uskadet, med de tilhørende vilkårene at portokostnader, sammen med en erstatning for administrative utgifter på 25% av den opprinnelige kjøpesummen, belastes oppdragsgiveren.

7. Bruk av produktet

7.1 Oppdragsgiveren skal bruke det leverte produktet med sin type og hensikt i samsvar med alle lovlige forskrifter og bruk av ACtronics BV foreskrevne regler og monteringsinstruksjoner. Demontering og montering av produktet må kun utføres av faglig og kvalifiserte folk.

7.2 Dersom oppdragsgiveren ikke bruker produktet i henhold til bestemmelsene i paragraf 7.1 og oppdragsgiveren setter ACtronics BV ansvarlig for skade som følge av bruk av produktet levert, må oppdragsgiveren bevise at skaden er forårsaket av en feil i produktet som ACtronics BV har levert og ikke forårsaket av annen bruk enn under 1 ledd i denne artikkel.

7.3 Med forbehold for bestemmelsene i artikkel 8 og punkt 7.2 er ACtronics BV aldri ansvarlig for personskade hvis oppdragsgiveren har opptrådt i strid med bestemmelsene i punkt 7.1 i denne artikkel. Oppdragsgiveren skal, så langt tillatt ved lov, frigjøre ACtronics BV fra erstatningskrav fra ansatte eller andre tredjemenn, spesielt brukere, når disse ikke har lest bruksforskriftene som er nevnt i nr. 7.1

8. Forbehold om eierforhold/salgspant

8.1 Alle produkter som leveres av ACtronics BV, forblir ACtronics BVs eiendom inntil oppdragsgiveren har oppfylt alle forpliktelser i henhold til alle avtaler inngått med ACtronics BV.

8.2 Oppdragsgiver har ikke rett til å pantsette eller på noen måte behefte ting som faller inn under eierskapsforbehold.

8.3 Om produktene som leveres i henhold til eierforbehold kommer i tredjemanns besittelse, eller om tredjeparter ønsker å gjøre rettigheter knyttet til slike produkter i kraft, er oppdragsgiveren pliktig til å informere ACtronics BV umiddelbart om dette.

9. Ansvar

9.1 For skade ved eller i forbindelse med leveranser som ACtronics BV under lov er ansvarlig for, overstiger Actronicss BV sitt ansvar ikke fakturabeløpet.

9.2 Indirekte skader som tapt fortjeneste eller redusert omsetning og alle andre indirekte eller følgeskader, så som foretaksskade, ekstra kostnader for erstatningstransport eller skadeerstatning som oppdragsgiveren er skyldig til tredjemann, dekkes ikke i noe tilfelle av ACtronics BV sitt ansvar.

9.3 Ved kunnskap om hendelser som kan medføre skadeerstatning, skal alt ønsket samarbeid gis til ACtronics BV i etterforskningen av årsak, type og omfang av skadene som kompensasjon ønskes for.

10. Force majeure

10.1 Hvis ACtronics BV helt eller delvis unnlater å overholde forpliktelser overfor oppdragsgiveren, kan denne mangel ikke lastes på ACtronics BV, om ACtronics BVs manglende oppfyllelse skyldes umulige og upåregnelige omstendigheter, som ligger utenfor ACtronics BVs kontroll, herunder men ikke begrenset til:

  • svikt ved entreprenører / transportører

  • Krig, opprør eller andre sammenlignbare hendelser

  • Sabotasje, boikott, streik eller okkupasjon

  • Skade på maskinen

  • Tyveri

  • funksjonsfeil

  • Myndighetenes handling eller beslutning

  • Værforhold

  • Brann

10.2 Dersom en situasjon som nevnt i nr. 10.1 oppstår, er ACtronics BV ikke ansvarlig for eventuelle skader som har sin grunn av dette og ACtronics BV kan etter eget valg oppheve overholdelse med sine forpliktelser og si opp kontrakten helt eller delvis uten rettsmøter, uten at oppdragsgiveren har rett til erstatning for skaden han lider av konsekvensene

11. Diverse

11.1 Actronics BV kan aldri garantere en korrekt diagnose av problemet ved reparasjon av en produkt.

11.2 Om ett produkt blir levert for reparasjon og om det etter utførlig diagnose ikke konstateres noen feil på eller noen defekt i produktet,,kan Actronics BV fakturere kjøperen NOK 350 for test- og administrasjonskostnader.

11.3 Person- og foretaksinformasjon bearbeides diskret av Actronics BV. ACtronics BV gir ingen, uten lovlig anledning eller utenfor formålet med behandlingen, eventuelle data til en tredjepart der kundens personvern kommer i fare.

11.4 Oppdragsgiveren kan bare annulere en bestilling hvis ACtronics BV samtykker til det. Dersom oppdragsgiveren vil returnere en ubrukt del, er dette bare mulig innen 14 dager etter mottak av varer. Delen skal være uskadet og det refunderes med høyst 75% av kjøpesummen. Kostnadene oppdragsgiveren dekker, er en refusjon for administrative kostnader og ny test av produktet for at ACtronics BV skal fortsatte skal kunne garantere kvaliteten på det returnerte produktet.

12. Klager, lovvalg og verneting

12.1 I tilfelle tvist, gjelder norsk lov , med mindre ACtronics BV uttrykkelig velger loven i det landet der kunden har sitt hovedkvarter, med mindre det er i strid med europeisk rett. Retten på det stedet hvor ACtronics AS ligger, har jurisdiksjon, men det står ACtronics BV fritt til å bringe tvisten inn for retten etter reglene i den aktuelle prosessuelle jurisdiksjon. Hvis du har en klage, kan du sende dem skriftlig på adressen angitt nedenfor ACtronics AS Ulvenveien 90 0581 Oslo Innlevering av klage innebærer ikke i noen fall at klienten blir løslatt fra betalingsforpliktelse.

PDF download